Algemene voorwaarden
1106
page-template-default,page,page-id-1106,theme-bridge,bridge-core-2.9.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

page1image58081904


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Just See Me en haar cliënt over behandeling en/of leveren van diensten en/of producten.
Onder cliënt wordt verstaan opdrachtgever, alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Just See Me inroepen.

1.2 Just See Me is opdrachtnemer en in het bezit van een Nederlands diploma Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie en is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij is tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVK) en de International Association of NLP (IANLP). Just See Me conformeert zich aan de richtlijnen en de ‘Beroepscode en Gedragsregels voor fysiotherapeuten’ van het CKR welke tevens van overeenkomstige toepassing zijn op de overige diensten van Just See Me (waaronder coaching trajecten, trainingen/cursussen/opleidingen, webinars, lezingen e.d.).

ARTIKEL 2. | DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Just See Me: de eenmanszaak Just See Me gevestigd aan de Vingerhoedskruid 48 te (5803 KT) te Venray met praktijk/bezoekadres Noorderhof 22 (5804 BV) Venray en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58261079.
2.2 Cliënt (Opdrachtgever): de natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht van wie Just See Me diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Just See Me een overeenkomst aan gaat.
2.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
2.4 Diensten: alle werkzaamheden/diensten, in welke vorm dan ook, die Just See Me voor of ten behoeve van de cliënt (opdrachtgever) uitvoert. Hieronder wordt o.a. verstaan, doch niet uitsluitend: voor zover het kinderfysiotherapie en sensorische informatieverwerking betreft, het geven van zorg en/of advies terzake klachten aan het bewegingsapparaat van de cliënt en klachten m.b.t. prikkelverwerking in de breedste zin van het woord. Tevens als coach/trainer/opleider het online en offline geven van coaching, advies, training (lezingen en webinars) en opleiding.
2.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen Just See Me en cliënt/cliënt tot stand komt, op grond waarvan Just See Me tegen betaling van honorarium en kosten jegens cliënt werkzaamheden verricht en/of diensten te verleent.
2.6 Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de cliënt en/of Just See Me worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
2.7 Website: www.justseeme.nl

ARTIKEL 3. | TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, maken deze algemene voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen/rechtsverhoudingen tussen Just See Me en cliënt/opdrachtgever, inclusief de door Just See Me uitgebrachte offertes, facturen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen. 3.2 Door ondertekening van een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Just See Me, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart cliënt dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Just See Me en dat hij met deze vooraarden akkoord gaat.

3.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventueel door Just See Me in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3.5 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 4. | OFFERTES

4.1 Offertes zijn niet van toepassing op behandelingen voor kinderfysiotherapie en sensorische informatieverwerking omdat deze vanuit de basis en/of aanvullende zorgverzekering vergoed worden en de tarieven hiervan zijn contractueel vastgelegd bij de zorgverzekeraars. Voor niet gecontracteerde zorg gelden andere tarieven.

page1image59997376

Versie: November 2021 | Just See Me

4.2 Alle door Just See Me uitgebrachte aanbiedingen/offertes betrekking hebbende op coaching, trainingen, opleiding (scholing op maat) zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Als er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht en vervalt indien cliënt de offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt.
4.3 Just See Me zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de cliënt verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

4.4 De prijzen in de genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn bedragen in euro’s exclusief btw, verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en kosten van derden voor advies, tenzij anders aangegeven.
4.5 Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 5. | DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen Just See Me en de cliënt/opdrachtgever en zal gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald c.q. de aard van de verbintenis zich hiertegen verzet.
5.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Just See Me een offerte c.q. opdrachtbevestiging voor akkoord heeft terugontvangen.
5.3 Just See Me kan niet aan haar aanbod gehouden worden indien cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte c.q. het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
5.4 Het aanbod c.q. de offerte en opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de door cliënt aan Just See Me verstrekte informatie en worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.5 De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.6 Indien de cliënt een overeenkomst met Just See Me wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij de ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen bedrag. In ieder geval wordt de vergoeding zoals omschreven in artikel 17 van deze voorwaarden in acht genomen. Bij tussentijdse ontbinding van een coaching traject en opleidingstraject blijft de cliënt gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.
5.7 Just See Me behoudt zich het recht voor af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de overeenkomst, als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk of de behandeling naar verwachting van Just See Me niet tot de gewenste resultaten leidt. Just See Me stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

ARTIKEL 6. | RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

6.1 Just See Me garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
6.2 Just See Me spant zich in om de gegevens die Just See Me voor haar cliënt opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

6.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de cliënt over de geleverde diensten en/of producten dient Just See Me in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
6.4 Just See Me is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews gegevens en/of foto’s van cliënt te publiceren op de website en/of social media van Just See Me. Just See Me houdt rekening met het privacybelang van cliënt en zal alvorens zij gegevens of foto’s van cliënt op de website en/of social media publiceert altijd eerst in overleg treden met cliënt.

6.5 Just See Me is gerechtigd om, indien cliënt in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.
6.6 Cliënt dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.7 Cliënt is gehouden Just See Me op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Just See Me naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft, die zij krachtens de wet verplicht is in te winnen en/of waarvan de cliënt begrijpt of behoort te begrijpen dat deze voor Just See Me in het belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Just See Me bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.8 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Just See Me verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.9 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen hen tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.

ARTIKEL 7 | HERROEPINGSRECHT EN KOSTEN/TERUGBETALING BIJ HERROEPING

7.1 Indien een particuliere cliënt (als consument) een bestelling in de webshop plaatst dan is er sprake van een overeenkomst op afstand en heeft de cliënt bij de levering van de producten de mogelijkheid om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden. Just See Me mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag een cliënt daartoe niet verplichten.
7.2 De in artikel 7.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de cliënt de dienst heeft afgenomen c.q. het product ontvangen heeft. 7.3 De cliënt dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De cliënt mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of de cliënt het product wenst te behouden. Indien de verpakking is voorzien van een verzegeling, dan vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de cliënt deze verbreekt.

7.4 Als cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht dient dit binnen 14 dagen na ontvangst aan Just See Me kenbaar te worden gemaakt middels het modelformulier. Cliënt dient dan het product binnen 14 dagen na bekendmaking retour te sturen. Client is verplicht het bewijs

Versie: November 2021 | Just See Me

van verzending te bewaren. Ontvangt Just See me het product niet binnen 14 dagen retour, dan vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.
7.5 Als cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan dient cliënt het product in originele staat en verpakking te retourneren. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de cliënt.

7.6 Heeft Just See Me het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, dan zal Just See Me de cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen door middel van terugstorten van het bedrag op het rekeningnummer waarmee betaald is.
7.7 Indien er sprake is van een beschadiging of indien cliënt onzorgvuldig is omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling is verbroken, is cliënt aansprakelijk voor eventuele waardevermindering daarvan, tenzij de cliënt van Just See Me niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft ontvangen. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7.8 Als de cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de cliënt.
7.10 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cliënt toegang tot zijn/haar aankoop. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
7.11 Just See Me kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit wordt dan aan de cliënt bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 | VERHINDERING /NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN

kinderfysiocoaching en/of sensorische informatieverwerking dienen afspraken in ieder geval

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN LEVERING

9.1 Just See Me zal de aan haar verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich daarbij tot het uiterste inspannen. Just See Me staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden van Just See Me plaatsvinden op het adres Noorderhof 22 (5804 BV) te Venray.

9.3 Just See Me heeft te allen tijde het recht om de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden eenzijdig te wijzigen indien Just See Me meent dat dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de cliënt noodzakelijk is.
9.4 Wijziging van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kunnen door cliënt niet worden aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de prestatie van Just See Me, tenzij Just See Me schriftelijk anders met cliënt/opdrachtgever is overeengekomen.

9.5 De door Just See Me te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en is een geschatte leveringstermijn welke in overleg met cliënt wordt vastgesteld. De leveringstermijn begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens.
9.6 Levering van via de webshop gekochte producten vindt plaats uiterlijk 4 dagen na ontvangst van betaling.
9.7 Aan deze geschatte leveringstermijn kunnen echter geen rechten ontleend worden c.q. kan nooit als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Just See Me niet van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN & TARIEVEN

10.1 Just See Me hanteert voor kinderfysiotherapie en sensorische informatieverwerking de tarieven die contractueel zijn vastgelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar.
10.2 Kinderfysiotherapie en sensorische informatieverwerking worden vanuit de basis en/of aanvullende zorgverzekering vergoed.
10.3 Voor niet gecontracteerde zorg (waaronder coaching trajecten, trainingen/ cursussen/ webinars/ opleidingen) gelden andere tarieven. 10.4 De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

10.5 In de offerte staan de kosten voor coaching trajecten, trainingen/cursussen/webinars/opleidingen vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, worden apart vermeld. Eventuele reis- en/of parkeerkosten zullen apart worden gefactureerd.

ARTIKEL 11 | FACTURATIE & BETALING

11.1 De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
11.2 De betalingsverplichting van de cliënt vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
11.3 Just See Me hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de cliënt moet zijn binnengekomen op het rekeningnummer zoals beschreven op de factuur. Bestellingen uit de webshop dienen direct afgerekend te worden.

11.4 Voor diensten zoals coaching trajecten, trainingen, cursussen en opleiding(en) is Just See Me gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Just See Me is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Als een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Just See Me besluiten de Opdracht eenzijdig te beëindigen.
11.5 Cliënt/opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens Just See Me. Eventuele vorderingen of aanspraken van cliënt ten aanzien van derden, met inbegrip van vorderingen jegens de zorgverzekeraar van de cliënt, schort de betalingsverplichting jegens Just See Me niet op.

11.6 Als de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van

Bij verhindering voor behandelingen terzake

24 uur van tevoren telefonisch (voicemail) dan wel per e-mail door cliënt te worden afgezegd.
page3image60065088

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Versie: November 2021 | Just See Me

het totaal verschuldigde bedrag. Daarnaast is Just See Me gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00. Indien Just See Me hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van Just See Me onmiddellijk opeisbaar.
11.8 In bovenstaande gevallen heeft Just See Me voorts het recht om uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor cliënt die hierdoor mocht ontstaan.

11.9 Indien en zodra de Overeenkomst, om welke reden ook, wordt beëindigd, is al hetgeen cliënt aan Just See Me is verschuldigd direct opeisbaar.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, online trainingen, opleiding, lezingen, boeken, e-books, gedichten, foto’s, instrumenten als ook voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten bij Just See Me tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Het is cliënt/opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentaties te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.3 Just See Me behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden is/wordt gebracht.
12.4 De inhoud van de website www.justseeme.nl en bijbehorende domeinnaam zijn eigendom van Just See Me en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

12.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Just See Me ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Just See Me, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
12.6 Elke handeling in strijd met het in lid 2 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
12.7 Bij inbreuk komt Just See Me een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gemiste licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op schadevergoeding.

12.8

ARTIKEL 13. | KLACHTEN

13.1 Klachten over de behandeling of bejegening van Just See Me in haar hoedanigheid als fysiotherapeut, coach of docent dienen eerst binnen 5 dagen na afronding van de werkzaamheden schriftelijk bij haar kenbaar gemaakt te worden.
13.2 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gedraging en/of tekortkoming te bevatten.
13.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de cliënt over de behandeling, werkzaamheden of geleverde diensten en/of producten dient Just See Me met cliënt in overleg te treden over een voor beide passende oplossing.

13.4 Just See Me is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie van het KNGF.
13.5 Indien en voor zover cliënt naar het oordeel van Just See Me terecht klaagt, is Just See Me bevoegd naar eigen keuze de tekortkoming hetzij te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst terug te geven.

13.6 Cliënt is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens klachten.

ARTIKEL 14. | BEËINDIGING OVEREENKOMST

14.1 De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden (een traject of opleiding) en kan niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden. Het recht van tussentijdse beëindiging of opzegging van de overeenkomst door cliënt is uitgesloten.
14.2 Beide partijen, zowel cliënt als Just See Me, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 14.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de Just See Me omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de Just See Me gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van de kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de cliënt op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen. Just See Me is bovendien bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, als van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. 14.4 Just See Me zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in het vorige lid van dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.5 Indien de overeenkomst door cliënt op de voet van het bepaalde in dit artikel is beëindigd, is cliënt gehouden tot betaling van de bedragen die Just See Me vóór de ontbinding heeft gefactureerd, tenzij de aanleiding voor de beëindiging in de risicosfeer van Just See Me is gelegen. In dat geval geldt dat indien cliënt op dat moment al prestaties van Just See Me heeft ontvangen, cliënt deze onverminderd verschuldigd is en die op het moment van ontbinding direct opeisbaar worden.

page4image60125952 page4image60126144

Het is cliënt/opdrachtgever en/of een derde niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Just See Me het werk zonder

page4image60126336

vermelding van naam van Just See Me openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Versie: November 2021 | Just See Me

14.6 In alle gevallen dat Just See Me bevoegd is de overeenkomst te beëindigen, is zij tevens bevoegd haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Het advies van Just See Me is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
15.2 Just See Me sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de cliënt en Just See Me gestelde doel.
15.3 De inhoud van de behandeling en/of coaching is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psycholoog. Het gebruik van de sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de coaching, training en/of traject, is voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Just See Me aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
15.4 In het geval Just See Me onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld jegens cliënt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Just See Me uitkeert.
15.5 Just See Me is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
15.6 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de eventueel door Just See Me bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

ARTIKEL 16. | OVERMACHT

16.1 Just See mee is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 16.2 Van overmacht is onder meer sprake als de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, epidemieën/pandemieën of overheids- maatregelen, maar ook wanprestatie door leveranciers van Just See Me.
16.3 Just See Me zal cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren. 16.4 Pas als de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
16.5 Just See Me is in geval van ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar en worden dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHING SESSIES, TRAININGEN, OPLEIDING JUST SEE ME

17.1 Indien cliënt overgaat tot annulering van de overeengekomen 1-op-1 sessie of individuele coaching sessie(s), is Just See Me gerechtigd de volledige kosten voor de afspraak bij cliënt in rekening te brengen.

• Annulering binnen 48 uur voor de sessie/afspraak, als ook het niet verschijnen op de afspraak; de cliënt is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag/factuurbedrag;

17.2 Indien cliënt overgaat tot annulering van de overeengekomen training, opleiding of coachingtraject en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de cliënt gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd (en voorbereiding):

 • Annulering tussen 4 en 6 weken voor de levering van de dienst; de cliënt is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag/factuurbedrag;
 • Annulering tussen 2 en 4 weken voor de levering van de dienst; de cliënt is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag/factuurbedrag;
 • Annulering tussen 1 en 2 weken voor de levering van de dienst; de cliënt is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag/ factuurbedrag;
 • Annulering binnen één week voor de levering van de dienst dan wel indien de cliënt niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.ARTIKEL 18. |TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Just See Me en cliënt met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede iedere overeen- komst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  18.2 Partijen zullen enkel een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  18.3 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Just See Me en cliënt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

  ARTIKEL 19. | PRIVACY /GEHEIMHOUDING

  19.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
  19.2 Just See Me gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Just See Me houdt zich aan de wettelijke eisen rondom de bescherming van persoonsgegevens en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  19.3 Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring welke te vinden is op de website www.justseeme.nl.

Versie: November 2021 | Just See Me